Pravidlá súťaže

„Azinc365“

1. Usporiadateľ súťaže:

Usporiadateľom súťaže s názvom „Azinc365“ je spoločnosť DCBI s.r.o. so sídlom Kazanská 52, 82106 Bratislava, IČO: 45343381, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 62410/B (ďalej aj ako „Usporiadateľ“).

Cieľom súťaže je podpora a propagácia tovarov a služieb produktu Azinc, ktorý v Slovenskej republike distribuuje spoločnosť: S&D Pharma SK s.r.o. so sídlom Farebná 32, 821 05 Bratislava, IČO: 43769926, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka č.: 48417/B.

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 18.06.2018 do 17.06.2019.

3. Účastníci súťaže:

Účastníkom súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

– s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,

– ktorá má viac ako 18 rokov,

– ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa pravidiel s výnimkou:

– zamestnanci Usporiadateľa a ich blízke osoby v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka,

– osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne (napr. zamestnanci) prepojené s reklamnými agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky súťaže:

Každý súťažiaci musí označiť facebook stránku Azinc365 ako „páči sa mi“ / „like“, v prípade používania instagramu je potrebné označiť stránku Azinc365 ako „sledovať“ / „follow“.

Každý súťažiaci musí zaznamenať svoj športový výkon v akomkoľvek športe takým spôsobom, aby ho bolo možné zdieľať na svojom profile na sociálnej sieti facebook alebo instagram nasledovným spôsobom.

Športový výkon môže byť zaznamenaný v akomkoľvek športe – ráta sa vzdialenosť zaznamenaná v kilometroch, metroch, či míľach pomocou športových hodiniek, tachometru, alebo aplikácie na smartfóne.

Preukázaním športového výkonu je jasne čitateľná fotografia zaznamenávajúca zdolanú vzdialenosť na hodinkách, mobile, či tachometri, alebo zdieľaný záznam z aplikácie, ktorá zaznamenáva športový výkon.

Fotografia, prípadne záznam z aplikácie musia byť zverejnené na facebooku alebo instagrame pod profilom účastníka (fyzickej osoby), pričom do príspevku musí súťažiaci vložiť #azinc365 .

V prípade zdieľania na facebooku musí byť príspevok označený ako verejný (toto je potrebné nastaviť pri publikovaní príspevku, vedľa tlačidla uverejniť/post).

V prípade zdieľania na instagrame musí byť účet účastníka súťaže označený ako verejný (v prípade, že tak nie je nastavený je to potrebné nastaviť v sekcii nastavenia – Súkromný účet).

Fotografia športového výkonu a ani označenie v príspevku: #azinc365 nemôže byť zmazané z facebooku alebo instagramu počas celej dĺžky trvania súťaže. V prípade ich zmazania sa športový výkon automaticky vymazáva a neráta sa s ním v súťaži.

Každý príspevok športového výkonu s označením #azinc365 sa počíta samostatne. Počet označení športových výkonov je neobmedzený. Čím viac športových výkonov si súťažiaci označia vyššie uvedeným spôsobom, tým majú väčšiu šancu získať hlavnú cenu. Duplicitné (totožné) príspevky sa považujú za jeden a ten istý príspevok, v súťaži budú počítané ako jeden príspevok.

Športové výkony – dosiahnuté vzdialenosti všetkých súťažiacich sa zrátavajú na týždennej báze do celkového počtu dosiahnutých kilometrov, na základe ktorých sa Azinc posúva na mape. Jeho cieľom je dosiahnuť rekordný počet km za 365 dní.

(1) Označením stránky Azinc365 na facebooku ako „páči sa mi“ / „like“, alebo instagrame ako „sledovať“ / „follow“, (2) zverejnením fotografie športového výkonu na facebooku alebo instagrame a (3) jej označením v príspevku znakmi: #azinc365 sa súťažiaci dobrovoľne zapája do súťaže.

Najoriginálnejší, najvýkonnejší a najaktívnejší športovci budú odmeňovaní aj priebežne vecnými cenami podľa priebežne vyhlasovaných súťaží na mesačnej, či týždennej báze.

5. Vyhodnotenie súťaže:

Výherca bude vyžrebovaný na konci súťaže zo všetkých účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky súťaže.

6. Výhra:

Hlavnou cenou sú letenky – počet osôb a výber destinácií je na výbere výhercu, maximálna výška hodnoty leteniek je do výšky 3.650,- EUR vrátane všetkých súvisiacich poplatkov.

Žrebovania a výhry na mesačnej alebo týždennej báze budú oznamované priebežne, pričom hodnota výhry bude výhercovi oznámená pri prevzatí výhry.

7. Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom facebook správy, či instagram správy.

V prípade, že sa nepodarí s výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový výherca. Výhra bude výhercovi odovzdaná potom ako sa s výhercom podarí skontaktovať najneskôr do 30 dní od skontaktovania sa s výhercom.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú výhru boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novovyžrebovaný náhradník.

8. Osobné údaje:

Zverejnením fotografie športového výkonu na facebooku, či instagrame a jej označením #azinc365 sa súťažiaci dobrovoľne zapája do súťaže a týmto momentom dobrovoľne vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom ďalej v texte. Právnym základom na spracovanie osobných údajov je súhlas účastníka súťaže.

Každý účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje uvedené na profilovej stránke na facebooku alebo instagrame, prostredníctvom ktorej sa účastník zapojil do súťaže v rozsahu meno, priezvisko, email, telefónne číslo, trvalý pobyt, dátum narodenia, pseudonym (nick), aktuálna profilová fotka a fotka zachytávajúca športovú činnosť spolu s príspevkami , môžu byť použité a uchovávané za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry, zverejnenie údajov pre účely verejného prezentovania výhercov), a to po dobu trvania súťaže a najdlhšie na dva roky po ukončení súťaže. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb, najmä prostredníctvom reklamných agentúr, ktoré pre usporiadateľa zabezpečujú súťaž.

Zadaním znakov: #azinc365 do svojho príspevku teda účastník udeľuje svoj dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, email, telefónne číslo, trvalý pobyt, dátum narodenia, pseudonym (nick), aktuálnu profilovú fotku a fotku zachytávajúcu športovú činnosť spolu s príspevkami pre potreby realizovania súťaže, napr. pre promo akcie

k súťaži alebo napr. pre zverejnenie údajov o výhercovi alebo napr. pre zverejnenie údajov spôsobom, ktorý ďalej označuje súťažiaceho za účastníka súťaže pri promo akciách k súťaži. Pod pojmom „promo akcie“ Usporiadateľ rozumie všetky aktivity, ktoré zviditeľňujú súťaž napr. vo verejne prístupných médiach a na verejne prístupných miestach, t.j. napr. zverejnenie informácie na profilovej stránke Azinc365 alebo v reklamnom spote alebo na plagáte, že súťažiaci sa zapojil do súťaže, t.j. označením napr. profilovej fotky a nicku v takomto reklamnom spote.

Súťažiaci môže odvolať kedykoľvek svoj súhlas so spracovávaním osobných údajov, v prípade odvolania súhlasu do momentu vyhodnotenia súťaže súťažiaci stráca postavenie súťažiaceho a aj možnosť vyhrať v súťaži. Odvolanie súhlasu po nadobudnutí výhry nemá vplyv na zverejnenie poskytnutých údajov o výhercovi ani po takomto odvolaní súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov poskytnutých pred odvolaním tohto súhlasu. Účastník súťaže môže odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek na emailovej adrese : gdpr@azinc365.sk.

Účastník súťaže môže požadovať od Usporiadateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa priamo jeho, môže žiadať opravu osobných údajov, môže žiadať vymazanie osobných údajov alebo môže žiadať obmedzenie spracúvania osobných údajov. V prípade, že účastník súťaže je presvedčený, že Usporiadateľ spracúva osobné údaje v rozpore so zákonom tak má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Orgánom dozoru je pre oblasť ochrany osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, na ktorý sa môže obrátiť každý účastník súťaže vo veciach ochrany osobných údajov.

Účastník súťaže dáva v súťaži Usporiadateľovi súťaže v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním súťaže a odovzdávaním výhry pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať.

9. Facebook:

Každý účastník súťaže súhlasí a vyhlasuje, že Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

Usporiadateľ týmto vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a Facebook nie je so súťažou nijako spojený.

10. Dane:

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výherca je povinný výhru zdaniť v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

11. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou a na výhru nevzniká právny nárok. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na stránke súťaží.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito pravidlami.

V Bratislave dňa 18.06.2018